Plan de igualdad

Plans igualtat

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixaran els concrets objectius d’igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Qualsevol empresa pot disposar d’un pla d’igualtat, però les següents empreses hauran de presentar els seus plans d’igualtat en els següents terminis.

  • A partir del 7 de març de 2020, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 150 persones treballadores.
  • A partir del 7 de març de 2021, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 100 persones treballadores.
  • A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 50 persones

Benefcis