Servicio Consultoria

Serveis Aquality Consulting

Implantem sistemes de gestió assessorant al client i donant suport en tot moment, realitzem auditories internes i donem serveis de continuïtat per continuar desenvolupant i millorant els sistemes de gestió implantats.

ISO 22000

ISO 22000

Garantir la innocuïtat dels aliments, permet acreditar consistència dels processos de la empresa  i complir una exigent i complexa legislació sobre la manipulació d’aliments

APPCC

APPCC

La implementació del anàlisi de perill i punts crítics de control, permet la identificació i avaluació dels riscos de seguretat alimentaria i la implementació i avaluació de controls per a controlar aquests riscos

FSSC

FSSC

Garantir la innocuïtat dels aliments i proporciona una plataforma de garantia de marca confiable per la indústria

Planes de igualdad

PLANS IGUALTAT

Aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe

ISO 14001

ISO 14001

Aquesta norma ajuda a la identificació de riscos ambientals, gestió documental legal, objectius mediambientals

EMAS

EMAS

Sistema de gestió medi ambien­tal de la Unió Europea  destinat a organitzacions que volen avaluar i millorar el seu impacte ambiental

ISO 45001

ISO 45001

Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. Com a objectiu principal, la ISO 45001 se centra en reduir el factor nociu o que suposi un risc pel treballador

Seguridad del paciente

SEGURETAT DEL PACIENT

Metodologies i requisits que cal complir en els centres sanitaris per a la reducció del risc de dany innecessari relacionat amb l’atenció sanitària fins un mínim acceptable

Ley de protección de datos

PROTECCIÓ DE DADES

És el reglament relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de les dades personals i la lliure circulació de les mateixes

ISO / IEC 27001

ISO / IEC 27001

Una eina indispensable en el món actual per protegir les empreses i organitzacions de les amenaces i riscos contra la informació

EFQM

EFQM

European Foundation for Quality Managament y la Co­missió de la UE, que promociona l’excel·lència empresarial dins de la Unió Europea

ISO 9001

ISO 9001

Es una norma internacional que es centra en l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat per satisfer els requisits del client