ISO 14001

ISO 14001

És una norma internacional enfocada al sistema de gestió ambiental. Aquesta norma ajuda a la identificació de riscos ambientals, gestió documental legal, objectius mediambientals.

Amb la implantació d’aquesta norma, l’empresa demostra un compromís ambiental i una gestió sostenible i facilita que es compleixin els objectius estratègics mediambientals.

Entre els avantatges d’implementar la norma ISO 14001 trobem la reducció d’energia, matèries primeres i costos associats, minimitzar els residus i altres emissions.

Benefcis