SEGURETAT DEL PACIENT

SEGURETAT DEL PACIENT

La seguretat del pacient és un principi fonamental de l’atenció sanitària, en la que hi ha un cert grau de perillositat inherent a cada pas del procés d’atenció de salut.

Les normes de seguretat del pacient estableixen els principis,  metodologies i requisits que cal complir en els centres sanitaris per a la reducció del risc de dany innecessari relacionat amb l’atenció sanitària  fins un mínim acceptable. Entre altres tenen com objectiu afavorir les millors pràctiques, millorar l’efectivitat de les activitats assistencials i controlar i minimitzar els riscos per augmentar la seguretat de l’assistència sanitària.

Benefcis